Friday, April 6, 2012

"UMMI = UMA"

#SELAMAT PAGI TAPANULI#
(Manamba Pemahaman tu Lagu Hadad Alwi and Sulis) ___________________________________________________

Dongan ale dongan...! Pada masa yang telah berlalu masa dimana marhepeng iba saribu mahebat dirasa iba, masa di mana parabit loves niba martelengen dope, begitupun para boru tulang dongan sapangajian parbasaenna habang-habang dope, sama-sama diajari oleh sang guru tentang bagaimana menyanyikan lagu ummi. Pada masa ini saya tidaklah terlalu paham apa maksud dari lagu tersebut. Begitupun hal ini tentunya dapat kita pahami harana menek dope attong.

Dongan ale dongan...! Waktu berlalu, masalalu sering menjadi ingatan karena banyaknya stimuli/rangsangan untuk selalu mengingat. Seperti pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya teringat pada lagu ummi dan terbersit keinginan untuk dapat lebih memahaminya.

Karena itu tulisan inipun saya susun dengan harapan semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan kita. Cara saya memahaminya, hanya menuliskan lagu dan mencoba mengartikannya dalam bahasa batak Tapsel (Cat : Bukan arti lagu yang sesungguhnya/hanya pemahaman saya).
 _______________

Bait Parjolo
_______________

Um...mi yaa... lah...nan a'syaqohu...uuu
wana...syidan... dauman... ansyuduhu...uuu
Fi...kulli... makanin... adzkuruhu... uuu (2X)
.............................................
wa-azhollu azhollu uroddiduhu
ummi... ummi...ummi... ummi...

Uma, lagu napaling huhasonangi
iramana salalu hugondangkon
bagi nadiape au sai tong do huingot
sai tong dohot saitong huendehon

Kometar Saotik :

- Dongan ale dongan, ada dua hal yang saya tangkap dari pemahaman "Inang/uma sebagai Lagu". Satu, sebagai gambaran kasih sayang dari seorang ibu pada anaknya. Dua, sebagai gambaran balasan kasih sayang dari anak pada ibunya lewat syair-syair lagu ibu.

- Gambaran kasih sayang orang tua pada anaknya lewat syair lagu tentunya cukup banyak, antara lain, bue-bue 1 dan 2, lagu marorot, anggun-anggun jele, dll.

- Gambaran sebaliknyapun cukup banyak, yang mana sianak menunjukkan kasih sayangnya pada sang ibu lewat syair antara lain lagu inang naburju, inang pangittubu,
ibu (Iwan Fals), dll

- Sai tong huingot, sai tong huendehon adalah gambaran balasan kasih sayang dari anak pada ibunya lewat lagu uma/ummi.
_______________

Bait Paduahon
_______________

Ummi yaa ruuhi wa-hayati
yaa bahjata nafsi wamunaati
Unsi filhadhiri wal-ati... 2x
.............................
Unsi filhadhiri wal-ati ummi...
ummi...ummi... ummi...

Inang, tondi dohot ngolukku
panga lehen hasonangan dohot hagiot
sannari bope masa nagotro

Komentar Saotik :

- Donga n ale dongan...! Menyebut ibu sebagai tondi niba mangolu saya pikir cukup pantas, karena begitu besar jasa-jasanya dalam melahirkan/membersarkan si anak.

- Sipangalehen hasonangan dohot hagiot ni anakna memang bukan hanya slogan, nyaris 100 % orangtua ni halakhita melakukannya dan tak jarang marudan marlasniari dalam memenuhinya dilaksanakn.

- Hebatnya, serunya, pantastisnya, secara umum tak ada pula batasan akhir dari kasih sayang orang tua itu. Tak jarang anak yang sudah menikahpun masih tetap dalam perhatian orang tua. Karena itu pantas pula untuk di agungkan seorang ibu.
_______________

Bait Patoluhon
_______________

Allohu ta'aala aushoni
fissirri walau fil i'laani
Bilbirri laki wal-ihsaani... 2x
.............................
Bilbirri laki wal-ihsaani
ummi... ummi...ummi... ummi...

Allah mangalehen parintah di au
di tempat nalungun dohot narame
aso lek sopan dohot marsihaholongan

Komentar saotik :

- Dongan ale dongan...! tentunya banyak firman pun hadits yang memerintahkn ketaatan pada orang tua.

- Begitupun adat kita, tak lepas dari perintah untuk menghaholongi orang tua ini, al :

Tanaba hau toras, baenon sopo tu balian.
Burjuho marnatoras , asa dapot parsaulian.

Burangir ni Sabatolang, tolu rakkap karakona.
Ise najais marnatobang, tolu ribu tilakona.
_______________

Bait Paopatkon
_______________

Ismuki manquusyun fi qolbi
Hubbuki yahdini fi darbi
wadu'a-i yahfazhuki robbiy... 2x
..................................
wadu'a-i yahfazhuki robbiy
ummi... ummi...ummi... ummi...

Goar uma madung tarikur di ate-atekku
haholonganku maroban au tu dalan napade
dohot do'a semoga Tuhan tai manajago uma

Komentar Saotik :

- Goar yang mungkin dalam hal ini sinonim dengan pengorbanan/ kebaikan / holong ni roha no orang tua tu anakna tidak akan mungkin bisa dilupakan, madung terukir di ate-ate.

- Kiranya haholongan ni orang tuai maroban nian tuhapadean dohot semoga nian Tuhattai manjago uma dohot kasih sayangNya.
________________________

KESIMPULAN
_______________

Dongan ale dongan...! Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat kita simpulkan :

Lagu "Ummi/Uma" ini dari segi etika sungguh sangat baik, dari estetika pesannyapun cukup enak didengar apalagi dengan hadirnya suara anak-anak. Sedangkan materi pesannya cukup jelas mengingat kan kita untuk tidak lupa pada orang tua. Karena itu :

- Pada para dongan yang masih punya uma, ingatlah selalu pesan-pesan kebaikan ni uma, semangatkan hidupmu karena uma dan berdoalah selalu agar uma tetap dalam lindungan Allah Swt.

- Pada para dongan, yang umanya sudah almarhumah seperti saya, marilah berdo'a para kawan, ito ataupun boru tulang, semoga almarhumah di tempatkan Allah Swt di tempat yang diridhoiNya :

Alalohummag firli wali-wali daiya warhamhuma kama robbanaya sagirong” Ya Allah, Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil. Sayangi mereka ya Alloh sebagaimana mereka menyangiku diwaktu kecil. Amin ya Robbal Alamin.

Enter...! Selamat Pagi di Hari Jum'at para kawan...
ummi... ummi...ummi... ummi...
ummi... ummi...ummi...ummi...
ummi... ummi...ummi... ummi...

Um...mi yaa... lah...nan a'syaqohu...uuu
wana...syidan... dauman... ansyuduhu...uuu
Fi...kulli... makanin... adzkuruhu... uuu (2X)(rfs)

No comments:

Post a Comment