Wednesday, January 18, 2012

"MARSORMIN HO JOLO DABO SOIDAHO HO"

#SELAMAT PAGI TAPANULI#
(Sekilas Pendapat Pada Falsafah Batak" _____________________________________________________
Dongan ale dongan...! dongan na dua tolu. Tentunya kita pernah mendengar istilah judul ditas bukan ? Jika belum, maka sejak tulisan ini dibaca maka anggaplah sudah dongan. Pada masa yang telah berlalu maksud saya dopak menek dope au, bukanlah suatu yang penting untuk dapat mengerti mengenai istilah ini. Tapi kawan nung godang au, apalagi nung ama-ama muse sannari, justru ingin tahu lebih banyak. Dan untuk meme nuhi naluri ingin tahu itu maka tulisan inipun saya buat.

 Dongan-dongan...! istilah "marsormin ho jolo dabo so idaho ho" mengingatkan saya pada pakar filsafat yaitu Socrates. Beliau mengatakan, "Kenalilah dirimu" karena itu untuk dapat memahami istilah ditas maka saya akan meninjaunya dari sisi filsafat. _____________________________________
 Pengertian Filsafat majo Patujolona :
_____________________________________
Sutan Takdir Alisjahbana mengatakan, “Filsafat itu memberi ketenangan pikiran dan kemantapan hati, meski sekalipun menghadapi maut”. Beliau juga mengatakan “Pekerjaan berfilsafat itu ialah berpikir. Hanya manusia yang telah tiba di tingkat berpikir yang berfilsafat”.

Hal yang hampir senada, Muhammad Hatta mengatakan “Filosofi orang disebut juga berpikir merdeka. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran, dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari”.

Dongan ale dongan, pemahamanku tu pernyataan nai ginjang on :

- Muda marfilsafat iba dihangoluan on, hangoluan on jadi manyonangkon. Sebab iba manggunahon pikiran niba secara mendalam tusetiap parbuatan niba. Inda sai sipakeon istilah "Disi ro disi diadopan". Anggo naroi manuk, isambol baru dipangan. Bia molo ro babiat, anggo naso adongdo persiapan, bia dibaen pangalaho ni i.

- Molo marfilsafat tindakan sangape parbuatan niba lebih bijaksana, inda ra iba mambaen hatcit niroha ni halak, goyak roha nihalak, sogo roha ni halak dohot satorusna (dll). Hahahahaha....kayaknya dodo dongan. ______________________________________________________
 Hubungan ni Marsormin ho dabo so idaho ho tu Filsafat ______________________________________________________
Memahami pengertian filsafat diatas dongan dohot menangkap maksud ni istilah, "Kenalilah Dirimu" maka saya berpendapat yang dimaksud Marsormin hojolo dabo soidaho ho dalam istilah nihalak hita adalah suatu ajakan untuk dapat lebih bijaksana dalam melakukan macam tindakan/perbuatan di hangoluanon.

 Dan hal ini dongan samalah artinya dengan :

- Marsormin/Mengetahui hidup kita ini mau dikemanakan. Apakah cukup dengan hanya sekedar ngolu-ngolu hosa. Atau lebih dari itu, yang mengharuskan kita melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih berarti.
- Marsormin/mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan potensi diri yang halak hita bilang, boto dabo bakatmu, paboa dobo hagiotmu, ukur dabo kemampuanmu, kojar dabo natar kojar, sipak dabo sisipakon, dst.

Dongan ale dongan...! alagleh dongan-dongan, dengan mengetahui hal tersebut sangape setelah iba marsormin tottu binotoma oon, hahahaha...maksud saya on-on :
- Tujuanku magolu ON
- Tujuanku mangaratto ON
- Tujuanku mambuat boru ON
- Bakatku ON
- Nai salong ni rohakku ON
- Karejo pe au aso ON
- Mattak peau karejo aso ON
- Dohot pe au mar FB aso ON
- Sipatukku merek ON
- Badakku ON
- Basaenku ON
- Dohot kelemahanku ON, dst.

Kakakakakaka...hahahahaha...hehehehehe....hihihi..., kedongdong...! maksud saya kepada dongan-dongan. Molo nung marsormin do iba namangoluon, madung binoto muse gambar niba di sormini, aha dope biar namangoluon dongan. "Siap ma au mangadopi isude uma aya" nitta noma gonan.

Para dongan...! dalam arti yang lebih luas Rasululloh bersabda, ""WAMA 'ARAFA NAFSAHU FAQOD 'ARAFA RABBAHU" Barang siapa mengenal diri sendiri, sesungguhnya ia mengenal TUHAN. Ungkapan bijak mengatakan, "Perjalanan hidup kita sejatinya adalah perjalanan mengenal diri dan Tuhan"

Hampir sarupo muse maon dohot istilah, "Marputar putar pe iba, marusor-usor pe iba, puntang panting pe iba, tujae tujulu pe iba, manakkok manuat pe iba marudan marlasniari pe iba dihangoluanon, aso binotodo ise diri niba dohot Tuhan niba. Titik. Dan semoga.

Kakakakakakakkk...kkkk....marsormin hojolo dabo, aso di ida ho ho dongan ternyata falsafah batak yang artinya "dalam kalibah". Botima. Enter....! Biasi sakkot. Sakalinai....Eter...! Ido, marputar do palang (rfs)
________________________________________________________________.

No comments:

Post a Comment