Tuesday, August 7, 2012

"NUJULUL QUR'AN"

#SELAMAT SIANG PARA KAWAN#
(Mengulang kaji, sekaligus menyampaikan kaji pada para ananda) ______________________________________________________________

Para kawan...! Berikut titipan kaji yang disistematiskan lewat proses tanya jawab yang berhubungan dengan "Peringatan Nujulul Qur'an. Semoga berguna bagi para ananda (anak-anak anda) dimanapun berada pada saat sekarang atau yang akan datang.

___________________________

Pengertian Nuzulul Qur'an
___________________________

Fazri : Apa artinya Nuzulul Qur'an wa ?
Uwa : Artinya secara harfiah dan umum memperingati/mengenang kembali
saat-saat turunnya al Qur'an. "Turun" dalam hal ini tidaklah sama
artinya dengan seperti turunnya suatu benda dari atas kebawah Fazri,
tapi turunnya wahyu pertama pada Rasululloh Saw sebagaimana tertulis
dalam Qur'an itu sendiri.
______________________

Waktu Memperingati
_____________________

Fazri : Kapan diperingatinya wa ?
Uwa :
Bagi kita pada umumnya memperingati pada tanggal 17 Ramadhan.
(Tapi ada juga pada tanggal dan bulan lain-pen)

________________________________________________________

Qur'an Turun Bukan untuk Diperingati tapi untuk di baca
________________________________________________________

Fazri : Wa...apakah Qur'an itu turun untuk diperingati ?

Uwa :
Hehehehe...tentu tidak Fazri, turunnya Al-Qur'an bukan untuk
diperingati setiap tahunnya, melainkan untuk memperingatkan kita
setiap saat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, artinya: "Alif Lam Mim Shaad.
Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada
kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan
dengan kitab itu (kepada orang kafir) dan menjadi pelajaran bagi
orang-orang yang beriman" (Al-A'raaf: 1-2).

________________________________________

Mengenai Bulan turunnya Wahyu Pertama
________________________________________
Fazri : Kapan sebenarnya Al-Qur'an itu turun wa ?
Uwa :
Turunnya di bulan Ramadhan Fazri. Dalam surat lailatul Qadar
Allah Swt berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah Kami turunkan
Al-Qur'an pada malam Al-Qadar (Lailah Al Qadar)".

"Syahru ramadhanallazii unzila fiihil qur'an hudan linnaas" (Pada bulan
Ramadan telah diturunkan Alquran untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia).

Pada surah Al-Baqarah: 185, "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan (permulaan) Al-Qur'an"

___________________________________

Nama Surah turunnya wahyu pertama
___________________________________
Fazri : Wahyu apa yang pertama kali turun wa ?
Uwa :
Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alag yang artinya :
1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan
2.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3.Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
4.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

______________________________

Tempat turunnya Wahyu Pertama
______________________________
Fazri : Dimana turunnya wahyu ini wa ?
Uwa :
Turunnya pada Saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira,
ketika tiba-tiba Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut.
______________________________________________________

Alasan Qur'an disebut Qur'an, Kitabulloh dan Alfurqon
______________________________________________________
Fazri : Apa arti harfiahnya Qur'an wa ?
Uwa :
Alquran atau Qur'an berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata
"qara a-yaqrau-qur'aanan" yang artinya bacaan.
_______

Fazri : Wa, mengapa kumpulan dari semua wahyu ini disebut Qur'an ?
Uwa :
Di Qur'an itu sendiri kurang lebih nama "Qur'an" itu tidak
kurang dari 18 kali disebutkan. Salahsatunya pada ayat surat Al Qiyamah
ayat 17 dan 18, "Inna 'alainaa jam'ahu wa qur'aana fa izaa qara'naahu
fattabi'qur'aana", (sesungguhnya mengumpulkan Alqur'an (didalam dadamu)
dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami.
Karena itu jika Kami telah membacanya, hendaklah kamu ikut bacaannya).

Jadi Fazri, nama  Qur'an itu datangnya dari Qur'an itu sendiri. Begitupun
Qur'an disebutkan juga dengan "Kitabulloh"
______

Fazri : Apakah isi Qur'an itu sendiri yang memberitahu namanya kitabulloh ?
Uwa :
Pada surah Al Baqarah ayat 2 yang berbunyi: "Zaalikal kitaabu laa raiba fiihi
hudallilmuttaqiin" (Inilah Alkitab yang tidak ada keragu-raguan didalamnya,
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa).
______

Fazri :  Bagaimana dengan sebutan "AL-Furqan" wa ?
Uwa :
Pada surat Alfurqan ayat 1, "tabaarakallazii nazzalal furqaana li'abdihi
liyakuuna lil'alamiina naziira," (Maha suci Allah yang telah menurunkan
Al Furqan kepada hamba-Nya (Muhammad) supaya dia memberi peringatan bagi
seluruh alam semesta).

Jadi Fazri nama Al-Furqon itu datang dari Qur'an itu sendiri.
____________

Kesimpulan
____________

Fazri : Apa yang dapat Uwa simpulkan mengenai tanya jawab ini ?
Uwa :
Begini Fazri, dengan adanya peringatan  Nuju lul Qur'an ini semoga kita
semua kedepannya lebih rajin dalam membaca mempelajari isi dari Qur'an
ini sendiri. Dan tentang belajar ini, sangatlah sesuai dengan apa yang
diperintahkan Allah Swt pertama  kali pada ummatnya seperti yang
tetuang pada surah al-Alag tersebut yaitu "Bacalah"

Mengenai pentingnya membaca, penting menulis atau pentingnya ilmu untuk
dipelajari, Rasululloh Saw bersabda :

"thalabul ilmi fariidhatun 'alaa kulli muslimin wa muslimatin" (menuntut
ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan).

Wassalam Fazri..., wassalam juga tuk para ananda dimanapun berada.
Mari kedepan kita lebih sering membaca, mempelajari dan mengajarkan isi Quran
ini pada para andanda kita. Botima.

Wassalam...! Selamat Siang...!
__________________________________________________________

Rahmat Parlindungan Siregar, Rosita Yanti Pasaribu dan 5 orang lainnya menyukai ini.


PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

No comments:

Post a Comment